Bildiri Yazım Kuralları

*Aşağıdaki kurallara uymayan tebliğler hakeme gönderilmeden reddedilir. Aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanan bildiriler başvuru formu ile birlikte millimefkuremektebieskisehir@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Tek yazarlı bildiriler kabul edilecek olup iki veya daha fazla yazarlı bildiriler değerlendirilmeyecektir.
1. İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.

2. Tebliğ metni, “Microsoft Word” programında hazırlanmalıdır. 

3. Yazı karakteri Times New Roman, 10 punto ile ve 1 satır aralığıyla iki yana yasla olmalıdır. Dipnotlar ise 8 punto olarak yazılmalıdır.

    3.1. Gönderilen tebliğler, notlar, tablolar ve şemalar dahil, en az 2,000 ve en fazla 15,000 kelime arasında olmalıdır.

    3.2. Tebliğlerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

4. Metnin sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır;

        Kağıt Boyutu                A4 Dikey

        Üst Kenar Boşluk         2,5 cm

        Alt Kenar Boşluk          2,5 cm

        Sol Kenar Boşluk         2,5 cm

        Sağ Kenar Boşluk        2,5 cm

        Paragraf girintileri için 0,8 cm boşluk bırakılmalıdır.

        Paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır.


5. Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12nk aralık bıraktıktan sonra 10 punto ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. (*) işareti ile dipnot bölümüne unvan, adres ve e-posta bilgileri sırasıyla 8 punto olarak verilmelidir.

6. Metinden bağımsız olarak  400-500 kelime arası Öz ile anahtar kelimeler bulunmalıdır. Öz’ün altında bir satır boşluk bırakılarak en az 4, en çok 8 anahtar kelime verilmelidir. Türkçe öz ve anahtar kelimelerden sonra ise İngilizce olarak tebliğin başlığı, Abstract (Öz) ve Keywords (Anahtar Kelimeler) mutlaka yer almalıdır.

7. Ana başlıklar büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Örnek:

ANA BAŞLIK

1. Alt Başlık

    1.1. Ara Başlık

8. Tebliğler gönderilirken başvuru formu ayrı bir dosya olarak mutlaka doldurulmalıdır. Başvuru formu için tıklayınız…

9. Gönderilen tebliğlerin benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir.

Doğrudan Alıntı Kuralları:

1. Beş satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilmelidir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır. ÖZ kısmında alıntı yapılmamalı, kelime vurgusu için italik kullanıma başvurulmalıdır.

2. Alıntılar 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden ve sol taraftan 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 9 punto olarak yazılmalıdır.

Dipnotlar
Yararlanılan kaynaklar ilgili yerde dipnot olarak mutlaka gösterilmelidir.

1. Dipnotlar Times New Roman karakterinde, 8 punto ile tek satır aralığında, iki yana yaslı şeklinde olmalıdır. Dipnotlar word dosyasında “başvurular” kısmına tıklanarak eklenmeli, sayfa sonuna metin gibi yazılmamalıdır.

2. Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler, ansiklopedi veya dergi adları) italik olmalı ve sırasıyla yazarın adı, soyadı, kaynağın adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır. 

Kitap ve Tez Dipnotlar Örnek:
– Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu(TTK şeklinde de olabilir), Ankara 2014, s. 88. 
– Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2017, s. 68.
– Abdullah Üstün,  Geç Roma Tarih Yazımında Hunlar: Batı Avrasya’da Erken Türk Varlığı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2013, s. 35.
    2.1. Tekrarlanan atıflar için yazarın soyadı ve kaynağın türüne göre ageagmagt, yazılmalı ve sayfa numarası eklenmelidir. Aynı yazarın birden fazla eserinde ise eserin ismi kısaca belirtilmelidir.

Örnek:

– Ögel, age, s. 125.

– Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 152

– Kafesoğlu, agm, s. 16.

– Üstün, agt, s. 48.

– Ünal, “Kudüs Yolcusu…”, s. 30.

– Kaşgarlı Mahmud, DLT, C.1, s. 129.

3. Dipnotlardaki makale veya ansiklopedi madde isimleri tırnak içinde düz, süreli yayın veya ansiklopedi ismi ise italik yazılmalıdır.

4. Dipnotlardaki makale ve ansiklopedi maddelerinin yazımı aşağıdaki örneğe göre olmalıdır.

Makale ve Ansiklopedi Maddeleri Dipnotlar Örnekler:
– Wolfram Eberhard, “Orta Asya’da At Cinsleri ve Beygir Yetiştirme Hakkında Malumat”, Ülkü, S. 16/92, Ankara 1940, s. 162.
– Ömer Faruk Akün, “Mehmed Fuad Köprülü” Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 28, İstanbul 2013, s. 473.
– Özkan İzgi, “Orta Asya’nın En Eski Kültürleri ve Çin Medeniyeti ile İlişkiler”, Türkler, Edt. Hasan Celal Güzel, Salim Koca, vd., C.1, 2002, s. 464.
    4.1. Arşiv Belgeleri İçin Dipnot Örnekleri
– BOA (Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi) Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA. A. MKT. MHM.), 439/79, 22 Mart 1869 (1285.Z.8).
– BCA (Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi), Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi”, 010. 09/ 212. 656.1, 10.05.1961. İlk dipnottan sonra BCA kısaltması kullanılır.

5. Dipnottaki bildiri isimlerinin yazımı aşağıdaki örneğe göre olmalıdır.

Örnek:

– Ahmet Caferoğlu, “Türklerde Av Kültü ve Müessesesi”, VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, C. I, Ankara 1973, s. 170.

6. İkiden fazla yazarlı kaynaklar için ilk iki yazarın adı belirtilmeli, diğerleri için vd. harfleri kullanılmalıdır. Ancak kaynakçada bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

Örnek:

– Han Hanedanlığı Tarihi, çev. Ayşe Onat, Sema Orsoy, vd., TTK Basımevi, Ankara 2004, s. 89.

7. Tercüme eserler için sırasıyla yazarın adı ve soyadı, eserin adı, tercümanın adı ve soyadı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek:

– Lev Nikolayeviç Gumilev, Hunlar, çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2003, s. 140.

8. Hazırlanan eserlerin yazımı aşağıdaki örneğe göre yapılmalıdır:

Örnekler:

– İbn Fadlan, İbn Fadlan Seyahatnamesi, haz. Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017, s. 77.

9. İnternet bağlantısı ile elde edilen kaynağın ismi tırnak içerisinde olmalı ve sırasıyla yazar adı ve soyadı, kaynağın adı, web sayfasının adresi, erişim tarihi ve saati belirtilmelidir.

Örnek:

– Salim Koca, “İslam Medeniyeti Çevresinde Türk İmajı”, http://isamveri.org/pdfdrg/D03266/2010_6/2010_6_KOCAS.pdf, 20.10.2018 sa. 23:51.


10. Gazetelerde yer alan isimsiz haberlerin kullanımında aşağıdaki örnek tercih edilmelidir:

11. Gazetelerde yer alan isimsiz haberlerin kullanımında aşağıdaki örnek tercih edilmelidir:

Örnek:

“Katalonya’yı Bağımsızlık Ateşi Sardı”, Milliyet, 21 Eylül 2012, s. 4.

11.1. Gazetelerde yer alan yazarı belli makale ve köşe yazıları için aşağıdaki örnek tercih edilmelidir:

Örnek:

Murat Bardakçı, “Soyağacı Nasıl Çıkartılır?” , Habertürk, 25 Nisan 2019, s. 2.

12. Yazarı belirtilmeyen eserlerin kullanımında ise aşağıdaki örnek tercih edilmelidir:

Örnek:

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997,s. 56.

Ek ve Albümler

1. Resim, şekil ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır. Yazılar 10 punto ve italik olmalıdır.

2. Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.

Kaynakça

1. Eserin sonunda kaynakça verilmelidir. Kaynakça eserin özelliğine arşiv kaynakları, kitaplar, makaleler, tezler, ansiklopedi maddeleri vb. isimler altında gruplandırılabilir.

2. Bu bölümde önce eser sahibinin soyadı sonra adı yer almalıdır. Kaynak ili ilgili diğer bilgiler “Dipnot” başlığı altında verilen kurallara göre sıralanmalıdır.

3. Kaynakça soyadların alfabetik sıralamasına göre düzenlenmelidir.

4. Kaynakçada sadece metin içinde kullanılan veya bilgi aktarılan eserler gösterilmelidir.

5. Makalelerin ve ansiklopedi maddelerinin bulundukları yayım içerisinde hangi sayfalar arasında olduğu gösterilmelidir.


Kaynakça İçin Örnekler:


– AKÜN, Ömer Faruk, “Mehmed Fuad Köprülü”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 28, İstanbul 2013, ss.471-486.

– CAFEROĞLU, Ahmet, “Türk Onomastiğinde At Kültü”, Türkiyat Mecmuası, C. 10, İstanbul 1953, ss.201-212.

– ERGİN, Muharrem, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2011.

– ÜSTÜN, Abdullah, Geç Roma Tarih Yazımında Hunlar: Batı Avrasya’da Erken Türk Varlığı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2013.

– Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı.

– Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi: Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi.”

7. Gazetelerde yer alan haberler aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilir:

Örnek:

“Katalonya’yı Bağımsızlık Ateşi Sardı”, Milliyet, 21 Eylül 2012.

7.1. Gazetelerde yer alan makale ve köşe yazıları aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilir:

Örnek:

BARDAKÇI, Murat, “Soyağacı Nasıl Çıkartılır?”, Habertürk, 25 Nisan 2019.

8. Yazarı belirtilmeyen eserler ise kaynakça bölümünde aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilir:

Örnek:

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997.

%d blogcu bunu beğendi: